PDF Opties

Keuzes 2023

Inleiding

Het college is tot een set maatregelen voor 2023 en verder gekomen die zij graag ter besluitvorming aan de gemeenteraad wil voorleggen. In dit hoofdstuk worden die keuzes toegelicht. De voorstellen zijn in 3 delen opgeknipt:

  1. Voorstellen die naar de mening van het college noodzakelijk zijn voor de groei, voor het welzijn van onze inwoners en de slagkracht van de organisatie;

  2. Voorstellen die zo belangrijk zijn dat het college die met volle overtuiging als een keuze aan u voorlegt. Dit noemen we essentiële keuzes.;

  3. Voorstellen vanuit de investeringsagenda voor 2023 om direct op te pakken.

Bij de voorstellen ziet u bij de keuzes en de investeringsagenda ook ‘stelposten’ staan: dit zijn reserveringen voor de investeringsagenda en voor de groei van de organisatie vanaf 2024. Tezamen met de begrotingsruimte die er nog is, maakt dat er ook na de keuzes 2023 voor u de komende jaren nog vele afwegingsmomenten zijn.

1. Keuzes coalitie akkoord: noodzakelijk (F)

Voor de noodzakelijke keuzes coalitie akkoord legt het college graag de volgende voorstellen aan u voor:

(bedragen x € 1.000)

Inv.

2023

2024

2025

2026

1. Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2023-2026

- a. Formatie (structureel)

-

-257

-269

-282

-295

- b. Uitvoering (structureel)

-

-3.407

-3.743

-3.832

-3.719

- c. Instandhouding (incidenteel)

-

-1.634

-1.066

-495

-

- d. Kapitaallasten kredieten (structureel)

22.700

-

-76

-339

-510

2. Visie Oostflank en Noord- en Westbeemster

-

-

-

-

-

3. Investering in jeugd(zorg)

-

-384

-391

-253

-256

4. Organisatie groei van de stad

- a. Bedrijfsvoering en diensten

-

-592

-610

-549

-565

- b. Maatschappelijk domein

-

-775

-793

-811

-830

- c. Ruimtelijk domein en MRA

-

-483

-497

-512

-527

- d. Groei vanaf 2024 (stelpost)

-

-

-934

-1.672

-2.552

F. Keuzes coalitie akkkoord: noodzakelijk

-7.533

-8.379

-8.745

-9.254

F1. Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2023-2026

Purmerend heeft een veilige, intacte en schone openbare ruimte. Hierbij worden kapitaalgoederen van bruggen tot fietsnietjes beheerd door onze organisatie. Dat wordt ondersteund door een beheerplan voor de kapitaalgoederen van Groen, Bomen, Wegen, Kunstwerken, Spelen, Straatreiniging en Straatmeubilair. Voor de gefuseerde gemeente is hiervoor een nieuw plan gemaakt: het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). In het IBOR is tevens de beheervisie verwerkt. Hierin wordt ingegaan op de wensen voor het beheer tot 2026. Het IBOR is -net als onze werkwijze- integraal benaderd. Hierbij zijn het verhogen van de beeldkwaliteit, en duurzaamheid, toegankelijkheid, vernieuwen van de parken, uitbreiding van de stad en leefbaarheid terugkomende onderwerpen. In lijn met de ambitie van onze stad wordt er toegewerkt naar een CROW-beeldkwaliteitsniveau B, zoals dit ook in het coalitieakkoord is opgenomen. De gevraagde middelen zijn voor ophoging exploitatiebudgetten, voor kapitaallasten van investeringen en voor uitvoeringscapaciteit. Voor investeringen is aanvullend krediet nodig van respectievelijk € 2,6 mlj. (2023), € 6,8 mlj. (2024), € 5,6 mlj. (2025) en € 7,7 mlj. (2026). Het aanvullende krediet betreft met name wegen en kunstwerken (waaronder bijvoorbeeld beweegbare bruggen en fietsbruggen). Ter egalisatie en financiering van de benodigde middelen stellen we voor een bestemmingsreserve instandhouding openbare ruimte in te stellen. De niet bestede instandhoudingsbudgetten kunnen dan worden gedoteerd aan de reserve en blijven beschikbaar voor het moment van uitvoering.

F2. Visieontwikkeling Oostflank en Noord- en Westbeemster

De begroting van de gemeente Purmerend is een groeibegroting: er wordt uitgegaan van een forse groei van de woningbouw de komende jaren. Een belangrijke motor daarvoor is de ontwikkeling van de Oostflank. Voor de werkzaamheden om te komen tot een gezamenlijke, gedragen en vastgestelde gebiedsvisie op de toekomstige oostkant van Purmerend is ook in 2023 nog budget van € 150.000 nodig. Voor de uitwerking van de dorpsontwikkelingsvisies Zuidoostbeemster en Middenbeemster is door de gemeenteraad van Beemster in 2021 budget ter beschikking gesteld. Voor de uitwerking van de visie Noord- en Westbeemster is dit budget er niet. U wordt gevraagd dit bedrag van € 175.000 ter beschikking te stellen. Dekking gaat zoals gebruikelijk uit de reserve gronden en is daarom niet zichtbaar in de tabel.

F3. Investering in jeugd(zorg)

De praktijkondersteuners Jeugd (POH’er) bij de huisartsen kunnen psychosociale problemen van kinderen en jeugdigen vroegtijdig waarnemen en kortdurend behandelen. Daarmee wordt ingezet op het voorkomen van zwaardere vormen van jeugdzorg. Uit de evaluatie in 2021 blijkt dat deze inzet heel goed werkt: veel minder kinderen en jongeren worden doorverwezen naar zwaardere jeugdzorg en worden door de POH’er goed ondersteund. Om wachtlijsten te voorkomen en de instroom in de specialistische jeugd-ggz te verminderen, is uitbreiding van de praktijkondersteuners met 1 fte noodzakelijk. Hiervoor is € 127.000 opgenomen in de begroting.
We willen de samenwerking tussen Veilig Thuis en Preventieve Jeugdbescherming verbeteren door het hulpproces te versnellen wanneer de veiligheid van een jeugdige en/of het gezin in het geding is. Het gaat om zaken met minderjarigen waarbij sprake is van structurele onveiligheid en er nog geen hulpverlening (regiehouder) betrokken is. Met een pilot die we hiervoor willen starten kan de hulp eerder starten en krijgen gezinnen met minder schakels in dit proces te maken. Zo voorkomen we dat de nodige hulp ingezet moet worden vanuit een gedwongen kader. De medewerkers van Veilig Thuis en Team Preventieve Jeugdbescherming gaan na een melding bij Veilig Thuis in gesprek met het gezin over de gemelde zorgen en wat er nodig is om tot stabiele veiligheid te komen. Er worden met alle betrokkenen vervolgafspraken gemaakt en daarna gaat de hulpverlening van start. Voor de uitvoering van deze pilot is in 2023 (€ 137.000) en 2024 (€ 141.000) nodig.
Regio Zaanstreek-Waterland moet sinds 1 januari 2022 alle vraagstukken over specialistische jeugdhulp zelf oppakken. De regio kan niet langer terugvallen op de beleid- en projectcapaciteit van de gemeente Amsterdam en het deel dat door het Regionaal Ondersteuning Team hiervoor werd ingehuurd. De bijdrage aan de regionale capaciteit voor de gemeente Purmerend is structureel € 92.000.
Tenslotte wordt er structureel € 28.000 aangevraagd voor een nieuwe groep peuteropvang in de Beemster. Dit heeft vooral te maken met de groei van Zuidoostbeemster. In de Kadernota werd verondersteld dat de extra groep uit OAB-gelden bekostig kon worden, maar dat is niet juist. Dat is alleen van toepassing op de opvanguren op een VVE-locatie.

F4. Organisatie groei van de stad

Purmerend groeit en daarmee ook de opgave van de organisatie. In beeld is gebracht wat er nodig is om de opgave handen en voeten te geven op de manier die past bij wat er nodig is voor de inwoner, groep, vereniging, bedrijf of instelling. Daarom ontvangt u een voorstel voor onderdelen met echte groeiknelpunten in de primaire bedrijfsvoering zoals de backoffice Wmo (gestegen aantallen), een uitbreiding van Vastgoed (grote projectenportefeuille), management Ruimtelijk domein (ruimtelijke opgaven), Burgerzaken (adresonderzoeken, burgerlijke stand en vreemdelingzaken) en Communicatie (projectcommunicatie).

2. Keuzes coalitie akkoord: essentieel (G)

Voor de essentiële keuzes coalitie akkoord legt het college graag de volgende voorstellen aan u voor:

(Bedragen x € 1.000)

Inv.

2023

2024

2025

2026

1. Babygroentetas

-

-35

-35

-35

-35

2. Mantelzorgondersteuning

-

-20

-20

-20

-20

3. Pilot 'Waakvlam-medewerker'

-

-104

-107

-

-

4. Wijkontwikkeling

-

-326

-317

-290

-290

5. Verbetering toegankelijkheid

-

-197

-83

-43

-

6. Economische visie

-

-745

-

-

-

7. Verbeteren verkeersveiligheid en openbaar vervoer

-

-140

-93

-155

-154

8. Pilot Fonds urgente maatregelen

-

-100

-

-

-

9. Groei van de stad: Landschap, Stedenbouw, Verkeer

-

-325

-337

-349

-352

10. Groei van de stad: Communicatie, JVZ en HRM

-

-402

-414

-426

-439

G. Keuzes coalitie akkoord: essentieel

-

-2.393

-1.404

-1.317

-1.289

G1. BabyGroenteTas

Deze groentetas is speciaal bedoeld voor 4-maanden oude baby’s om ze kennis te laten maken met groente en voor ouders om in het ritme te komen gezond te koken voor hun kleintje. De groentetas is geïntroduceerd in 2021 en hetzelfde jaar geëvalueerd. In 2022 heeft het een prijs gewonnen: een Gezonde Innovatie Award. De bekendheid groeit en bereikt hierdoor steeds meer pasgeworden ouders. Daarnaast neemt ook de landelijke aandacht voor de groentetas toe. Die wordt nu bekostigd uit incidentele externe middelen. Het voorstel is de BabyGroenteTas en het succes hiervan uit te bouwen en dit structureel op te nemen in de begroting.

G2. Mantelzorgondersteuning

De rol van mantelzorgers wordt met de verdere vergrijzing steeds belangrijker nu de inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. De groep geregistreerde mantelzorgers wordt steeds groter. Inzet op preventie door vroegtijdige signalering is wat de mantelzorger nodig heeft om het vol te kunnen houden. We willen het aanbod mantelzorgondersteuning uitbreiden voor specifieke doelgroepen (jonge, werkende, mannelijke mantelzorgers en mantelzorgers met een andere culturele achtergrond). We zorgen ervoor dat de mantelzorger de weg naar ondersteuning kan vinden en geven mogelijkheden op maat. De vergrijzing, tekorten in de zorg en complexer wordende zorg, de toenemende mantelzorgtaken en grotere en meer diverse groep mantelzorgers maakt dat er structureel meer budget nodig is om tijdig en de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Vanwege het succes van de pilot respijthulp, willen wij deze structureel uitbreiden.

G3. Pilot ‘Waakvlam-medewerker’

Door de decentralisaties in de zorg wonen de meeste mensen die door psychische problemen minder zelfredzaam zijn gewoon in de stad. Dat is een bewuste keuze. De meeste mensen met psychische kwetsbaarheid die in de wijken wonen zijn bij de gemeente bekend. Zij hebben een indicatie voor begeleiding thuis en/of dagbesteding of begeleid werk. Met hulp van deze begeleiding kunnen veel mensen zich zelf redden. Toch gaat het niet altijd goed. Dat kan komen doordat zij geen hulp of zorg aanvaarden (“zorgmijders”) of doordat zij bij afschaling van hulp in de problemen komen. Daarnaast zijn er zorgen over mensen die na opname in een kliniek of verblijf in een beschermde woonvorm zelfstandig gaan wonen. Deze mensen dreigen vaak tussen wal en schip te vallen en kunnen bovendien veel vragen van de draagkracht van buurtbewoners. Belangrijk doel van de waakvlam is het voorkomen van escalaties (zoals ernstige overlast, of uithuiszetting) en het bewaren van rust. Door het bereiken van zorgmijders, een vinger aan de pols te houden bij kwetsbare bewoners (vooral na opname of uitstroom Beschermd Wonen), indien nodig de regie (tijdelijk) over te nemen en hulp op of af te schalen kan erger worden voorkomen. De Waakvlam heeft overzicht over het aantal en waar de mensen met psychische kwetsbaarheid in de wijk zijn. Hij betrekt de juiste instanties en bewaakt hun bijdrage. Het gaat om een pilot van 2 jaar.

G4. Wijkontwikkeling

Het college wil werk maken van het werk in de wijken. In Wheermolen Oost gebeurt veel. De komende 10 a 15 jaar gaat de wijk ‘op z’n kop’. Grootschalige woningrenovaties, sloop- en nieuwbouw, rioolvervanging en herinrichting maken, dat de leefbaarheid in de wijk onder druk komt te staan. Dat vraagt om extra aandacht de komende jaren en extra investeringen.
In de dynamiek van (sociale) kracht en kwetsbaarheid is het nodig om een stevige structuur neer te zetten van voorzieningen om bewoners te ondersteunen om er samen een goede buurt van te maken. Hiervoor moeten al bestaande initiatieven bestaanszekerheid krijgen en nieuwe initiatieven worden gestimuleerd. Dit betreft een bedrag van € 170.000.
Het college wil ook een structurele subsidie mogelijk maken voor de bestaande wijkinlooplocaties Plantsoenstraat 17 en Gildeplein 70. Deze zijn nu incidenteel gedekt in het budget van Clup Welzijn. Daarnaast vraagt het college middelen voor de BOL locatie Riekstraat. Daar komt een maatschappelijke ruimte voor het huidige kind- en tienercentrum terug. In de vastgestelde ontwikkeling BOL locatie Koggenland is een maatschappelijke ruimte gepland voor wijkinloop, wijkagent, sociaal wijkteam c.s. Ook daarvoor worden aan u structurele middelen gevraagd. De aanvraag voor de wijkinlopen bedraagt € 120.000 structureel met € 10.000 extra in 2023 voor de inrichting van de 2 nieuwe maatschappelijke ruimtes op de BOL locaties.
Naast de wijkinlopen is het voorstel te starten met de 2-jarige pilot ‘Thuisgekookt’. In Purmerend is een aantal zorginstellingen dat voor de omliggende woningen de maaltijd kunnen verzorgen. Hier gaat het om het ’s middags brengen van de warme of koude maaltijd die ’s avonds opgewarmd kan worden door medewerkers of vrijwilligers van het verzorgingshuis. Niet alle wijken/ straten in Purmerend hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het aanbod van de verzorgingshuizen; deze zijn aangewezen op commerciële aanbieders. In de pilot wordt dagelijks (of zo vaak als gewenst) een warme maaltijd gebracht door een buurtbewoner. Deze maaltijd is vers gemaakt door iemand die dit graag doet voor een ander. Hierdoor ontstaat een contact tussen wijkbewoners die zeer waardevol kan zijn. Ondersteuning vanuit Thuisgekookt kan ondersteunend zijn voor mensen zonder netwerk, ontlasten van mantelzorgers en vanuit de zorg waarbij de buurtbewoner veelal kan ondersteunen bij het opwarmen (of warm aanleveren) van de maaltijd. We investeren hiermee in het versterken van voorzieningen in het voorliggende veld. Gevraagd budget voor de pilot is € 26.000 in 2023 en € 27.000 in 2024.

G5. Verbetering toegankelijkheid

Om het belang en de aandacht voor een goede algehele toegankelijkheid te vergroten, is het voorstel om een bewustwordingscampagne in te zetten op het thema toegankelijkheid in meest brede zin. Hiermee dient toegankelijkheid bij zowel de gemeentelijke organisatie als de maatschappelijke netwerkorganisaties en de samenleving buiten de aandacht te krijgen die het verdient. De aanvraag is gebaseerd op activiteiten voor een driejarige campagne. Daarnaast is het voorstel om tegelijkertijd diverse incidentele investeringen te doen om een goede algehele toegankelijkheid te vergroten. Deze investeringen zijn beschreven in de Toegankelijkheidsagenda en behandeld in de Commissie Maatschappelijk van 20 juni 2022. Het betreft investeringen in digitale toegankelijkheid, onderzoek inritten en gidslijnen, vastgoed, haltetoegankelijkheid en verkiezingen. Tenslotte wordt een budget aangevraagd om ervoor te zorgen dat mensen met een visuele beperking voortaan tijdens verkiezingen de faciliteiten hebben om zelfstandig te kunnen stemmen.

G6. Economische visie

Als Nederland, en dus ook Purmerend, staan we voor een aantal transitieopgaven waar we de aankomende tijd flink op moeten investeren. Alle sectoren en verdienmodellen hebben te maken met digitalisering, de circulaire economie en de energietransitie. We hebben als Purmerend met onze maakindustrie, onze agrarische sector en ons IT-cluster de uitgangspositie om de transitie bij te blijven en misschien om daarin ( op onderdelen) voorop te lopen. Innovatie vraagt om nieuw en jong talent. Talent moeten we binnen onze gemeente/regio behouden. Ondernemen in een economie en samenleving die snel verandert, vraagt bovenal om (regionale) samenwerking, creativiteit, nieuwsgierigheid, en de gelegenheid om (bij) te leren. Dit is een basisvoorwaarde voor innovatie, duurzame economische ontwikkeling en een toekomstbestendig ondernemersklimaat.
De onzekerheid over welke invloed Corona gaat hebben de aankomende tijd in ons leven en op onze economie, de arbeidsmarkttekorten die structureel van aard gaan worden en vragen om keuzes, de impact van de oorlog (eventuele energiestop) die doorsijpelt in hogere (grondstof) prijzen en de geopolitieke verhoudingen die een grote bedreiging vormen van onze economie. Ook in Purmerend zien we dat deze mondiale ontwikkelingen effect hebben op onze lokale economie. We kunnen niet alles als lokale overheid oplossen maar wel ervoor zorgen dat we samen met ondernemers en het maatschappelijke middenveld kunnen signaleren, stimuleren en ondersteunen waar mogelijk.
Als we bijvoorbeeld kijken naar de krapte op de arbeidsmarkt waarbij het steeds moeilijker is om geschikt en goed geschoold personeel te vinden. We zien dit in alle branches maar met name in de horeca-, ICT en techniek en de zorgsector waar we vacatures niet altijd ingevuld krijgen. Het is cruciaal dat er ingezet wordt op een goede aansluiting tussen de arbeidsmarkt (bedrijven) en het onderwijs zodat jong talent hier kan worden opgeleid en kennis lokaal wordt behouden en ingezet. Dit is nodig voor een gezonde lokale toekomstbestendige arbeidsmarkt waarmee we zorgen voor een betere binding van onze inwoners met Purmerend zodat zij hier kunnen wonen, werken en recreëren.
In 2020 is het integraal economisch perspectief en ambitie vertaald in de ‘Economische Visie Beemster + Purmerend #datwerkt!’. Deze visie voor de nieuwe gemeente is door de raad in maart 2021 vastgesteld. De visie wordt tweejaarlijks vertaald naar een uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma 2023-2024 bestaat deels uit een voortzetting en doorontwikkeling van het bestaande uitvoeringsprogramma (2021-2022) en deels uit de ambities uit het coalitieakkoord “Samen op koers” 2022-2026.
Het programma 2023-2024 is opgebouwd langs 4 thema’s, de zogenoemde pijlers:
1. Agrarisch & Werelderfgoed Beemster
2. Stimulering arbeidsmarkt, (tech) onderwijs & campusontwikkeling
3. Centrumontwikkeling en programma Binnenstad en voorzieningen in de stad
4. Circulaire economie & bedrijventerreinen
Binnen programma 9: economie is geen structureel budget geraamd voor het uitvoeringsprogramma Economische Visie Beemster+ Purmerend. Om in te kunnen spelen op economische ontwikkelingen wordt tweejaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld met thema’s, onderwerpen en acties. Jaarlijks wordt incidenteel budget geraamd in de begroting om stappen te maken in de verwezenlijking van de ambities zoals gesteld in de economische visie.

G7. Verbeteren verkeersveiligheid en openbaar vervoer

Ter uitvoering van een motie die is aangenomen bij de behandeling van de programmabegroting 2021 is ten behoeve van de verbetering van de verkeersveiligheid in de Purmer Noord onderzocht of in het kader van groot onderhoud de verkeersveiligheid op de Grotenhuysweg en de Van Osweg vergroot kan worden. Om uitvoering te geven aan deze motie is een verkeersveiligheidsonderzoek in de Purmer Noord uitgevoerd in samenhang met een uitgebreide enquête onder de bewoners. Vanuit dit onderzoek, en de ca. 1.800 bewoners die de enquete hebben ingevuld, komen er diverse verkeerskundige knelpunten naar voren op de Grotenhuysweg en de Van Osweg die bij het groot onderhoud van het wegtracé aangepakt zouden moeten worden. De gemeenteraad is reeds geïnformeerd in een raadspresentatie in maart 2022. De maatregelen betreffen het aanpassen van het kruispunt Grotenhuysweg-Purmerenderweg en het kruispunt Van Osweg-Edisonweg en Overlanderstraat en de diverse oversteekplaatsen voor het langzaam verkeer om de verkeersveiligheid te verbeteren. De komende periode worden deze maatregelen nader uitgewerkt in samenhang met het groot onderhoud aan de rijweg.
In 2021 is er een onderzoek gepubliceerd naar de toekomstbestendigheid van de Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding tussen Amsterdam - Purmerend en Amsterdam - Zaanstad. Voor Purmerend is de uitkomst daarvan dat er in de nabije toekomst geen noodzaak is over te gaan op een systeemsprong in het openbaar vervoer tussen Amsterdam en Purmerend. Het is niet nodig een lightrail- of metroverbinding aan te leggen. Dit komt voornamelijk door aanpassingen bij het kruispunt het Schouw en de aangelegde vrijliggende busbaan langs het Noordhollandsch Kanaal. Conclusie is wel dat binnen Purmerend knelpunten ontstaan, rekening houdend met de woningbouwambitie (plancapaciteit 12.000 woningen) en een maximale variant (bouw 20.000 woningen). De Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Purmerend hebben afgesproken een vervolgonderzoek op te starten naar de toekomstbestendigheid van het HOV-busvervoer binnen Purmerend. Voor woongebied Purmer Noord is dit onderzoek zoals gemeld reeds uitgevoerd. Om een dergelijke verkeersveiligheidsonderzoek ook voor de overige woongebieden in de gemeente Purmerend uit te voeren is er structureel onderzoeksbudget en capaciteit nodig. Het streven is om per jaar een woonwijk te onderzoeken op het gebied van de verkeersveiligheid.

G8. Pilot Fonds urgente maatregelen

Purmerend groeit. Binnenstedelijk, maar ook in de verschillende wijken worden de komende jaren veel woningen toegevoegd. Nieuwe én bestaande inwoners moeten op een veilige en comfortabele manier gebruik kunnen maken van de diverse infrastructuur en naar hun bestemmingen kunnen reizen. Doordat we van buiten naar binnen werken, komen er veel initiatieven uit de samenleving met betrekking tot deze opgave en mobiliteit. Vaak zijn dit vragen over veiligheid, of parkeersituaties. Vaak zijn de vragen begrijpelijk en soms maakt een signaal uit de samenleving ingrijpen nodig. Dat is niet altijd te voorzien en om hier wel snel op te kunnen anticiperen, is het voorstel om een begrotingspost “urgente maatregelen” in te voeren, waardoor we snel een situatie kunnen verbeteren op het gebied van verkeer(veiligheid) en parkeren als het om een minder complexe oplossing gaat, bijvoorbeeld het maken van een drempel of creëren van een oversteekplaats. Het is een pilot voor 1 jaar.

G9. + G10. Groei van de stad: Landschap, Stedenbouw, Verkeer + Groei van de stad: Communicatie, JVZ en HRM

Purmerend groeit en daarmee ook de opgave van de organisatie. In beeld is gebracht wat er nodig is om de opgave handen en voeten te geven op de manier die past bij wat er nodig is voor de inwoner, groep, vereniging, bedrijf of instelling. Daarom ontvangt u voor 2023 een voorstel voor onderdelen naast de groeiknelpunten die leiden tot problemen in de primaire bedrijfsvoering (zie F4) ook een voorstel voor uitbreiding bij een aantal disciplines waar de werkdruk zeer hoog is. (1) Dit betreft ten eerste Communicatie (extra technische capaciteit digitale communicatie, projectwebsites en participatietools), JZV (verdubbeling bezwaren door ruimtelijk en maatschappelijke ontwikkelingen en daardoor besluiten waar inwoners op kunnen reageren) en P&O (wervingsvraagstukken: de laatste vijf jaar is het aantal vacatures toegenomen van 60 naar meer dan 120 per jaar). (2) Dit betreft ten tweede de capaciteit Landschap, Stedenbouw en verkeer .De groei van de stad betekent een intensiever gebruik van alle voorzieningen en de openbare ruimte. De bereikbaarheid van de stad en parkeren vormt hier een belangrijk onderwerp in. Uitbreiding van de formatie is nodig voor het beoordelen en toetsen van kleinere initiatieven en inbreidingen op verkeerskundige aspecten zoals verkeersveiligheid, bereikbaarheid, parkeren. Bovendien is gezien de toenemende druk op de openbare ruimte uitbreiding van het betaald parkeren nodig. Voor Verkeer is extra capaciteit (2 fte) essentieel. Het belang voor het integrale ontwerpen voor de openbare ruimte zal vanwege de beheer,- en ontwikkelprojecten structureel toenemen. Voor landschappelijke opgaven is extra capaciteit (1 fte) essentieel.

3. Investeringsagenda (H)

Voor de uitvoering van de investeringsagenda legt het college graag de volgende voorstellen aan u voor:

(Bedragen x € 1.000)

Inv.

2023

2024

2025

2026

1. Buitenbad Leeghwaterbad (exploitatieresultaat)

6.000

-

-

-175

-175

2. Parkenplan Park De Noord

3.879

-11

-50

-239

-238

3. Parkenplan Kooimanpark

1.792

-7

-24

-115

-115

4. Fietsnetwerk 2023 en 2024

638

-45

-80

-32

-32

5. Reservering actualisering IHP

-

-

-275

-335

-375

6. Investeringsagenda vanaf 2024 (stelpost)

-

-

-

-925

-1.850

H. Investeringsagenda. *excl. investeringen IBOR (F1.d)

12.309

-63

-430

-1.822

-2.784

H1. Buitenbad Leeghwaterbad

Vorige zomer is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijke uitbreiding van het Leegh-waterbad. Directe aanleidingen voor deze studie waren het capaciteitsgebrek van het huidige bad en de te verwachten groei van de gemeente Purmerend. De resultaten van deze studie zijn gedeeld met de raad. De conclusie van de studie is duidelijk. De gemeente is het meest gebaat bij een uitbreiding van het Leeghwaterbad uitgebreid met een hybride bassin (geschikt voor binnen en buiten zwemmen) van 6 banen breed en 25 meter lengte. Nadere uitwerking van dit scenario, de uitbreiding van de horeca en het versterken van de relatie tussen het zwembad en het park zijn nodig en in voorbereiding. De resultaten hiervan worden u nog aangeboden, maar de uitbreiding legt het college als belangrijke investering aan u voor om op te nemen in de begroting. Het krediet is vanwege de marktontwikkelingen verhoogd naar € 6 miljoen en het budgettair kader voor het exploitatieresultaat is gesteld op € 175.000.

H2. + H3. Parkenplan Park De Noord + Parkenplan Kooimanpark

Op 30 juni 2021 heeft de gemeenteraad het ‘Parkenplan Purmerend 2021-2040’ als richtinggevend kader vastgesteld. Dit Parkenplan biedt kaders en uitgangspunten hoe we met ieder park om willen gaan om tot een opwaardering van elk park te komen. Na opwaardering het park op A-niveau onderhouden is een belangrijk kader om een kwalitatief goede park te behouden. Als financieel richtinggevend kader voor het Parkenplan is er een business case opgesteld. In deze business case zijn de investeringskosten, beheerkosten en mogelijke dekkingsbronnen opgenomen. De ‘Business case Parkenplan 2021-2040’ is in april 2022 door de gemeenteraad vastgesteld als financieel richtinggevend kader voor opwaardering van de parken. Ter besluitvorming voor uitvoering liggen twee parken: Park De Noord en Kooimanpark. Het Kooimanpark is het eerste park dat wordt aangepakt. De raad heeft het definitief ontwerp reeds vastgesteld en in 2022 een voorbereidingskrediet versterkt. Het definitief ontwerp van Park De Noord zal in februari aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden. De kredieten van beide parken zijn ten opzichte van de business case verhoogd met 15% vanwege prijsstijgingen. De lasten van de parken zijn de kapitaallasten en de verhoging van de beheerlasten naar A niveau. In de business case houden we rekening met bijdragen kostenverhaal. Op dit moment zit er nog geen saldo in die voorzieningen. Om die reden vragen we nu de bruto kapitaallasten aan, die zijn daardoor hoger dan in de business case. Het beeld is dat als de bedragen later binnenkomen (er is al wel gecontracteerd) dat we deze gaan inzetten danwel voor de andere parken gebruiken.

H4. Fietsnetwerk 2023 en 2024

Om een leefbare en aantrekkelijke stad te creëren zijn er doorlopend verbeteringen nodig om de kwaliteit en verkeersveiligheid van het fietsnetwerk en de bijbehorende stallingsmogelijkheden te verbeteren. Door de woningbouwopgave en daarbij de noodzakelijk verdichting van het stedelijk gebied is de fietskwaliteit (en voetganger) van groot belang in de mobiliteitsvraag die deze opgave met zich meebrengt. Hierbij rekening houdend met de aangepaste parkeeropgave voor het autoparkeren waarbij duurzame alternatieven (waaronder de fiets) van hoge kwaliteit en voldoende verkeersveilig moeten zijn. Hieronder vallen de doorgaand fietstracé's, zoals de Herengracht in het verlengde van de Julianastraat en de parallelstructuur van de Achterdijk, waar noodzakelijk onderhoud en verbetering van de kwaliteit en verkeersveiligheid nodig zijn. Aanvullend zien we diverse vraagstukken rond verkeersveiligheid en bereikbaarheid bij de schoolvoorzieningen in Purmerend op ons afkomen. Voor die verbeteringen wordt voor 2 jaar krediet aangevraagd.

H5. Reservering actualisering IHP

Bij de behandeling van de Kadernota is door het college toegezegd dat het IHP cijfermatig wordt geactualiseerd op zaken als ambtelijke kosten, tijdelijke huisvesting, locatie aspecten en leerlingprognoses. Het was te vroeg voor de opstelling van de begroting om deze actualisatie mee te nemen. Om die reden is een stelpost meegenomen voor de uitkomsten van deze actualisatie.

H6. Investeringsagenda vanaf 2024 (stelpost)

Zoals gezegd is de investeringsagenda nog in bewerking. De hiervoor genoemde investeringen in het zwembad, de parken en het fietsnetwerk zijn concreet genoeg om nu reeds aan de raad te kunnen voorleggen. Op basis van de concept investeringsagenda en de inschatting van de uitvoeringscapaciteit is een stelpost berekend voor het toekomstig programma.